Positivt med avståndsberoende reseavdrag – men fusket kommer att fortsätta

Svensk Kollektivtrafik välkomnar reseavdragskommitténs förslag om att göra reseavdraget avståndsberoende och ersätta avdraget med en skattereduktion. Det kommer att minska klimatutsläppen, öka kollektivtrafikresandet och göra systemet mer rättvist och jämställt. Vi är däremot kritiska till förslaget om att behålla tidsvinstregeln. Fusket kommer fortsätta och många landsbygdsbor med bristande kollektivtrafik kommer inte att kompenseras för att de inte kan använda bussen eller tåget när de arbetspendlar.

Reseavdragskommittén presenterade sitt betänkande den 26 juni. 

Dagens reseavdrag favoriserar arbetspendling med bil framför kollektivtrafik. Effekten har blivit att nio av tio som gör avdraget reser till arbetet med bil.
– Det är positivt att kommittén föreslår att reseavdraget ska bli avståndsberoende, säger Helena Leufstadius, vd på Svensk Kollektivtrafik. Om förslaget blir verklighet kommer resenärer som arbetspendlar med buss, tåg och bil att behandlas lika och utsläppen av växthusgaser kommer att minska. Även förslaget om att höja den nedre avståndsgränsen till 30 km och införa en övre gräns för skattereduktionen på 80 km kommer att minska utsläppen.


Positivt med skattereduktion istället för avdrag

I dag är reseavdraget mer värt för höginkomsttagare. Tjänar man under 36 600 kronor i månaden (2017) minskas skatten med 30 procent av det avdragna beloppet, medan skatten sänks med 55 procent för den som tjänar över 53 200 kronor.
– Vi välkomnar förslaget om att ersätta reseavdraget med skattereduktion på sex kronor per mil, fortsätter Helena Leufstadius. En skattereduktion ger, till skillnad från ett avdrag, samma skattelättnad oberoende av inkomst. Det kommer att öka jämställdheten och minska de regionala skillnaderna, liksom skillnaderna mellan låg- och höginkomsttagare. För dem som tjänar upp till 36 600 kronor per månad blir reduktionen lika mycket värd som i dag, 18,50 kronor per mil.


Fortsatt fusk med tidsvinstregeln

Fusket med reseavdraget kostar 1,75 miljarder kronor varje år i uteblivna skatteintäkter. Fusket beror i första hand på att tidsvinstregeln – att man ska spara minst två timmar på att arbetspendla med bil i stället för kollektivtrafik – är svår att kontrollera.
– Om tidsvinstregeln behålls kommer fusket fortsätta, kommenterar Lars Sandberg, analytiker på Svensk Kollektivtrafik. För att göra det enkelt för Skatteverket att kontrollera avdraget måste tidsvinstregeln tas bort. Fusket kommer inte minska genom förslaget om att höja tidsvinstregeln eftersom det inte förenklar Skatteverkets kontroller.


Ökad skattereduktionen i landsbygd kan ge tillväxtkraft

Svensk Kollektivtrafiks analyser visar att tidsvinstregeln även har dålig träffsäkerhet för att stärka landsbygden eftersom den utestänger många landsbygdsbor med bristande kollektivtrafik från att bli kompenserade för att de inte kan använda bussen eller tåget när de arbetspendlar. I mindre kommuner i Norrbotten och Västerbotten måste man arbetspendla 105 kilometer enkel resa för att uppfylla kommitténs förslag om att höja tidsvinstkravet till 2,5 timmar. Samtidigt som en genomsnittlig arbetsresa i glesbefolkade regioner är 17 kilometer.

Utredningen föreslår att de som uppfyller tidsvinstkravet ska ges skattereduktion upp till avstånd på 150 km istället för 80 km.

– I praktiken innebär det höjda tidsvinstkravet att de som bor i dessa kommuner och som reser mellan 80 och 105 km till arbetet inte kommer att få del av de generösare reglerna, säger Lars Sandberg. Samtidigt som de som reser riktigt långt i övriga Sverige kommer att få mer generösa avdragsregler. Vi föreslår istället att de som saknar eller har så pass få bussturer att kollektivtrafiken inte går att använda ska få en större skattereduktion, sju kronor per mil. Det motsvarar 21,50 kronor per mil med dagens reseavdrag. Det kommer att bidra till tillväxtkraft i landsbygden.


Svensk Kollektivtrafik har tagit fram ett PM med förslag till reformerat reseavdrag som uppfyller de krav på ett förändrat reseavdrag som regeringens ställde i direktiven till Reseavdragsutredningen.